จำนวนหลักสูตร
ปีการศึกษา
คณะ
จำนวนหลักสูตร
รวม
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
22
1
3
2
28
คณะเทคโนโลยี
29
-
-
-
29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
-
2
1
27
คณะวิทยาการจัดการ
21
-
1
-
22
คณะวิทยาศาสตร์
20
-
1
-
21
บัณฑิตวิทยาลัย
-
-
3
-
3
รวม
116
1
10
3
130
อัดตราส่วน(%)
89.23%
0.77%
7.69%
2.31%
100%
 

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปี
รหัส สกอ.
ระดับปริญญา
อาจารย์ประจำหลักสูตร