จำนวนหลักสูตร
ปีการศึกษา
คณะ
จำนวนหลักสูตร
รวม
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
11
1
3
1
16
คณะเทคโนโลยี
22
-
-
-
22
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
-
2
1
15
คณะวิทยาการจัดการ
19
-
1
-
20
คณะวิทยาศาสตร์
18
-
1
-
19
รวม
82
1
7
2
92
อัดตราส่วน(%)
89.13%
1.09%
7.61%
2.17%
100%
 

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปี
รหัส สกอ.
ระดับปริญญา
อาจารย์ประจำหลักสูตร